องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 242 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนก่อนกำหนด [ 1 มิ.ย. 2566 ]1
2 วันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day) โดยในปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]3
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประชาสัมพันธการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 24 พ.ค. 2566 ]1
4 ประกาศผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 16 พ.ค. 2566 ]6
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 16 พ.ค. 2566 ]7
6 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB1.16 [ 10 พ.ค. 2566 ]1
7 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) [ 2 พ.ค. 2566 ]5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภา่ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]7
10 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]6
11 เชิญชวนบุคคลภายนอกตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]7
12 สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลบ้านเดื่อ [ 31 มี.ค. 2566 ]7
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบรายละเอียดอื่นๆ [ 28 มี.ค. 2566 ]7
14 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]11
15 การคัดเลือกบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]12
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 สื่อ [ 10 มี.ค. 2566 ]15
17 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 24 ก.พ. 2566 ]26
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดื่อ [ 24 ก.พ. 2566 ]12
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]10
20 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านเดื่อใสสะอาด 2566" [ 22 ก.พ. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13