องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 เม.ย. 2566 ]14
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรงานบุคคล พ.ศ.2566 [ 23 เม.ย. 2566 ]13
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 23 เม.ย. 2566 ]18
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 23 เม.ย. 2566 ]14
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) [ 23 เม.ย. 2566 ]13
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 23 เม.ย. 2566 ]11
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 23 เม.ย. 2566 ]10
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 เม.ย. 2566 ]19
9 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]88
10 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]81
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]77
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 30 เม.ย. 2564 ]217
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 30 เม.ย. 2564 ]186
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 30 เม.ย. 2564 ]211
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) [ 30 เม.ย. 2564 ]177
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 30 เม.ย. 2564 ]182
17 ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2564 ]169
18 ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2564 ]208
19 ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ และ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 เม.ย. 2564 ]171
20 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2564 ]168
 
หน้า 1|2|3