องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]40
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ปรับปรุง) [ 22 เม.ย. 2565 ]112
3 ประกาศ ใช้พรบ.ขุดดินถมดิน [ 10 พ.ย. 2563 ]304
4 ประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร [ 10 พ.ย. 2563 ]283
5 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 17 พ.ค. 2563 ]260
6 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข [ 17 พ.ค. 2563 ]285
7 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 17 พ.ค. 2563 ]304
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 17 พ.ค. 2563 ]267
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล [ 17 พ.ค. 2563 ]257
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 17 พ.ค. 2563 ]248
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]287
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]278
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจาํ หน่ายสินคา้ ในที่หรอื ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]309
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]313
15 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ก.พ. 2563 ]145