องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการขยายผลชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุพฤฒิพลัง


เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารชมรมผู้สูงอายุ ได้มาเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุขยายผลจำนวน 4 ชมรม เพื่อให้มีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและส่วนรวมต่อไป