องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์


เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์และบุหรี่แก่เด็กอายุตำ่กว่า ๑๘ ปี เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่และเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์และสร้างความตื่นตัวและตระหนักต่อการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์และบุหรี่ นั้น