องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่่อและพนักงานได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบตามวัย
2.เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีกำลังใจในการปฎิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
5.เพื่อส่งเสริมสังคมได้รับรู้ ยอมรับและตระหนักในความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ