องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


งานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ของ ศพด.บ้านโนนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 31 มี.ค. 64 อบต.บ้านเดื่อ บริหารงานโดย ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ จัดงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ของ ศพด.บ้านโนนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอุทุมพร ครับ