องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาร่างกายอารมณ์และสติปัญญา


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาร่างกายอารมณ์และสติปัญญาของ ศพด.บ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564