องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ให้เจลแอลกอลฮอล์แบบกดด้วยเท้า จำนวน ๑เครื่อง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ให้เจลแอลกอลฮอล์แบบกดด้วยเท้า  จำนวน  ๑เครื่อง  จาก  อาจารย์ดารินทร์  ล้วนวิเศษ  และครอบครัว  เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านเดื่อ  ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)