องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
กฎหมายหลัก
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 23 มี.ค. 2566 ]38
2 2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [ 23 มี.ค. 2566 ]37
3 3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 23 มี.ค. 2566 ]36
4 4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 23 มี.ค. 2566 ]35
5 5.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 23 มี.ค. 2566 ]37
6 6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2566 ]36
7 7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 23 มี.ค. 2566 ]38
8 8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 [ 23 มี.ค. 2566 ]41
9 9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 23 มี.ค. 2566 ]35
10 10.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2566 ]38
11 11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2566 ]36
12 12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 23 มี.ค. 2566 ]36
13 13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2566 ]37
14 14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2566 ]36
15 15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 23 มี.ค. 2566 ]38
16 16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 [ 23 มี.ค. 2566 ]36
17 17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 [ 23 มี.ค. 2566 ]36
18 18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 [ 23 มี.ค. 2566 ]35
19 19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 23 มี.ค. 2566 ]37
20 20.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชราชการ พ.ศ.2540 [ 23 มี.ค. 2566 ]38
 
หน้า 1|2|3