องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กจ.กท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย่วกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]134
2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2564 ]178
3 ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ และ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 เม.ย. 2564 ]136
4 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2564 ]136
5 ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนทัองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2564 ]137
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 28 เม.ย. 2564 ]145
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 28 เม.ย. 2564 ]141
8 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 28 เม.ย. 2564 ]139
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]138
10 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ [ 28 เม.ย. 2564 ]131
11 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]137