องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                  “ เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ดูแลผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ปัญหาได้รับการเยียวยาแก้ไขให้ความสำคัญปราชญ์ชุมชน คนทำงานได้รับขวัญกำลังใจ ใส่ใจเยาวชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สืบสานประเพณี พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ สร้างคนดีด้วยจิตอาสา เด็กได้รับการพัฒนาสมวัยผ่านระบบการศึกษาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนุนนำ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน”

 

พันธกิจ

                        . ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
                        . ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามภายในท้องถิ่น
                        . ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้
                        . รักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ประเภทป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรของรัฐเป็นหลัก รวมทั้งรักษาสภาพป่าที่มีอยู่ให้อุดมสมบูรณ์
                        . ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม และความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กับประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น