องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

                  “ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งให้ความรู้ คู่คุณธรรม นำหลักธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ (Mission)

                        . ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
                        . ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามภายในท้องถิ่น
                        . ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้
                        . รักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ประเภทป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรของรัฐเป็นหลัก รวมทั้งรักษาสภาพป่าที่มีอยู่ให้อุดมสมบูรณ์
                        . ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม และความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กับประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น