องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

๑ การศึกษา

-     โรงเรียนประถมศึกษา                                แห่ง (นักเรียน จำนวน ๕๒๗  คน)

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล                          ๑๔๑     คน

-     โรงเรียนมัธยมศึกษา                                  แห่ง (นักเรียน จำนวน  ๕๓๐  คน)

-     โรงเรียนอาชีวศึกษา                                      แห่ง (นักเรียน จำนวน  ๓๖๕  คน)

-     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                แห่ง

-     หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                     แห่ง

-     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       แห่ง (จำนวน   ๘๘   คน)

-     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                     แห่ง ( นักเรียน จำนวน  ๕๐  คน) 


  สถาบันและองค์กรทางศาสนา    การศาสนา   และวัฒนธรรม   ประชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

-     วัด / สำนักสงฆ์                                          ๑๐                แห่ง        

-     ศาลเจ้า                                                                         แห่ง

-     สภาวัฒนธรรมตำบล                                                  แห่ง

 -    สถานีอนามัยประจำตำบล  /  หมู่บ้าน               แห่ง (ผู้ป่วยนอก จำนวน ๘๑๗คน )


-    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ ๑๐๐ 

-    มีการจัดตั้งกลุ่ม  อ.ส.ม.  จำนวน                            กลุ่ม ( สมาชิก ๑๑๕ คน )

-    ชมรมออกกำลังกาย ( แอโรบิค )                            ชมรม ( สมาชิก ๗๐ คน)

-    ชมรมนวดแผนโบราณ                                           ชมรม ( สมาชิก ๓๕  คน )

-     ชมรมไม้พลอง(สำหรับผู้สูงอายุ)                           ชมรม ( สมาชิก  ๔๐ คน)


  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                   ศูนย์ (จำนวน  ๑๐๙  คน)

  -  จัดตั้งด่านตรวจทางเข้า-ออกตำบล                                            แห่ง

  การโทรคมนาคม

  -    ชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก                                 แห่ง

  -    ตู้สาธารณะย่อย                                                แห่ง

  -    เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ                      แห่ง

  การสาธารณูปโภค

-ไฟฟ้าใช้ในบ้าน                                                            ,๖๗๘            ครัวเรือน 

-การประปาชุมชน (๒,,,,๙)  ดำเนินการโดย อบต.บ้านเดื่อ                  แห่ง

-การประปาหมู่บ้าน (๑,,,๘) ดำเนินการโดยหมู่บ้าน  จำนวน                 แห่ง

-ถนน คสล.  ระยะทาง                                                     ๑๖,๙๔๑           เมตร

-รางระบายน้ำ ระยะทาง                                              ,๖๔๘                  เมตร

- ไฟฟ้าส่องสว่าง                                                               ๙๐                       จุด


  ด้านสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะ

๑)   ปริมาณขยะ   ๓-๔   ตัน / วัน

 ๒)   รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม      คัน  ( รถยนต์บรรทุกขยะแบบเทท้าย    คัน )   

๓)   ขยะที่กำจัดได้    จำนวน    ๓-๔   ตัน / วัน  กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ                                   

๔)    สถานที่สำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้เป็นของเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ (

       บ้านกุดบง  ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-               ฝาย                                                                                   แห่ง

-               บ่อน้ำตื้น                                               ๒๐                          แห่ง

-               บ่อโยก                                                   ๓๘                          แห่ง
๗  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ทรัพยากรดิน  มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ต่างๆ  เช่น  ถั่วฝักยาว แตงกวา  ยาสูบ  มะเขือเทศ   ข้าวโพด   เป็นต้น

-ทรัพยากรป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  มีป่าชุมชน ๒  แห่ง

-ทรัพยากรน้ำ  มีห้วย  หนอง  คลอง  บึง  โดยเฉพาะหนองนาตู้ดีที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร  และผลิตน้ำประปา อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อและตำบลใกล้เคียง