องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

                                ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเรียงลำดับการประกอบอาชีพจากมากไปหาน้อย คือ ทำนา ทำไร่ ค้าขาย ประมง หัตถกรรมในครัวเรือน เป็นต้น บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อประกอบด้วย  สถานีบริการน้ำมัน    แห่ง,สถานที่จำหน่ายน้ำมัน(หยอดเหรียญ) ๑ แห่ง, ตลาดสด       แห่ง, ร้านค้าทั่วไป   ๔๓  แห่ง , ร้านค้าปลีก/ส่ง ๑ แห่ง , ร้านแต่งผม เสริมสวย  ๑๐  ร้าน,  อู่เคาะพ่นสี    ร้าน,  ตลาดนัดโค-กระบือ ๑  แห่ง , ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   แห่ง , โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ๑ แห่ง ,โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธ์ข้าว ๑ แห่ง,โรงอิฐ ๓ แห่ง และโรงสีข้าว ๘ แห่ง