องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายจรูญเวตม์ แสนสุข
 
  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   
 
  นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
 
  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )

 
   
นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ นางอาภาภรณ์  สุขรมย์
 นายฉัตรชัย  สายประศาสน์
รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
รักษาราชการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นางสาวปรายฝัน  ศรีโลห้อ
 
   นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ