องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นางนิตยา  ธรรมวงศา
 
  ปลัด อบต.บ้านเดื่อ

 
   
 
  นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
 
  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ 
 
 

 
นางจุฑาธิป  กตะศิลา
นางอุลัย  จิตติพิมพ์
 นายฉัตรชัย  สายประศาสน์
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
  นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
 
   รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ