องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

               สภาพทั่วไปของข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  มีขนาดพื้นที่   ๓๔,๕๘๒  ไร่  จำนวน  ๕๕.๓๓  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  ๓๖  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 -     ทิศเหนือ                ติดต่อกับ ตำบลโพนสาและตำบลท่าบ่อ

 -      ทิศใต้                      ติดต่อกับ ตำบลหนองนางและตำบลบ้านถ่อน

 -      ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลโพนสา

 -      ทิศตะวันตก         ทิศต่อกับ  ตำบลบ้านว่าน

๑.๒.  สภาพภูมิประเทศ  

                           ลักษณะภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน  ไม่มีสภาพพื้นที่ภูเขา  มีลำห้วย  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ที่สำคัญได้แก่   ห้วยคุก  ห้วยหอไตร  ห้วยเสียว  ห้วยกุดบง  แต่ไม่มีน้ำไหลตลอดปี  และมีหนองน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  หนองบ่อ  หนองนาตู้ดี   หนองแสนตอ   ที่ตื้นเขินและบาง แห่งเหมาะสำหรับการฟื้นฟู  เพื่อเป็นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเป็นสถานที่พักผ่อนหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

          ๑.๓.  สภาพภูมิอากาศ

                                ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อุณหภูมิโดยทั่วไปพบว่า อุณหภูมิต่ำที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน

           ๑.๔  ประชากร

                                มีประชากรทั้งสิ้น  ๘,๓๗๙  คน  แยกเป็น ชาย  ๔,๑๑๙  คน  หญิง  ๔,๒๖๐ คน จำนวนครัวเรือน  ๑,๖๗๘  หลังคาเรือน    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  ๕,๙๓๗ คน (ข้อมูล ณ ๑๖  ม.ค. ๕๕ ) ผู้สูงอายุ ( อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ) จำนวน ๘๒๔  คน ได้รับเบี้ยยังชีพคนชราแล้ว จำนวน ๗๓๓ คน (ข้อมูล ณ ๑๖ ม.ค. ๕๕)

            ๑.๕  การคมนาคมขนส่ง

                                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สามารถติดต่อภายในตำบลได้โดยมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน ระยะทางจากตัวตำบลเข้าสู่อำเภอท่าบ่อ ประมาณ 11 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวตำบลเข้าสู่จังหวัดหนองคาย ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ และรถโดยสารประจำทางสายหนองคาย-เมืองเลย ,สายอุดรธานี-ศรีเชียงใหม่,  และรถโดยสารปรับอากาศสายศรีเชียงใหม่-นครราชสีมา บริการเป็นประจำทุกวัน

          .  ถนน

                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ มีถนนรวมความยาวทั้งสิ้น ๔๖,๓๕๘ ประกอบด้วยถนนค.ศ.ล.ความยาว ๑๗,๑๕๘  เมตร ถนนลาดยาง ความยาว ๖,๕๐๐ เมตร ถนนลูกรัง ๒๒,๗๐๐ เมตร

๑.๗  การไฟฟ้า

                                การให้บริการประชาชนในด้านการไฟฟ้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการประสานงานในการติดต่อซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ

 ๑.๘  การประปา

                                การประปาใช้น้ำดิบจากหนองเสี่ยน ที่ตั้งสถานีสูบน้ำดิบอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านเสี่ยน กำลังการผลิต ๑๔๕ ลบ.ม./ชั่วโมง ปัจจุบันการผลิตน้ำเท่ากับปริมาณการใช้น้ำของประชาชนประมาณ ๑๔๕ ลบ.ม./ชั่วโมง ผู้ใช้น้ำประปาจำนวน ๘๔๐  ครัวเรือน

                                -อัตราค่าน้ำต่ำสุด  ๕.๐๐  บาท/ลบ.ม.         - อัตราค่าน้ำสูงสุด              ๖.๐๐    บาท/ลบ.ม.

                                -อัตราค่าบริการต่ำสุด (ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา)      ๑๐   บาท