องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
 
 
 
 

 
   

นางสาวปลายฝัน  ศรีโลห้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์

 
 
 
 

นางเพียนทอง  แคคำ 
 
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์
 
 
 

 
 นางปริณดา  คำจันทร์
ว่าง
ครู คศ.2

ครู คศ.1
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 


 
 
 


     
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
   
 
 นางสาวสุภาภรณ์  ขอนยาง นางกุหลาบ แปลงไธสง
 นายวิรัตน์ จำนงค์บุญ
 ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   นักการภารโรง
 

 
 นางสาววนิดา  แก้วพรหมมา
 นางสาวศิริกานดา  ผิวเหลือง

 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ