องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
กองช่าง


     
   นายฉัตรชัย  สายประศาสน์  
   ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 
  นายวิทยา  จัตุรัส
-ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 
 -ว่าง-
  -ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
 

ลูกจ้างประจำ  
     
   
  นายประดิษฐพร  พรหมวงศา  
  พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
     

พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายดนัยศิลป์ บุลำสูงเนิน
นายวันชัย  หูตินุ นายศราวุธ ชาปู่
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานผลิตน้ำประปา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     
  พนักงานจ้างทั่วไป  

นายวทัญญู  ยะสุนทร นายธนพล  วงศ์ศรีแก้ว
นายรัชน์พล  วงแก่น
คนงาน คนงาน
คนงาน

พนักงานผลิตน้ำประปา

 
นายสายัณห์ แสงแก้ว
นายอนนท์  มงคล
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา