องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางอุลัย  จิตติพิมพ์
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
นางอาภาภรณ์  สุขรมย์  นางสาวปิยธิดา โหรานิตย์  นายโชคชนะ บุญรักษา
นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
 
 
-ว่าง-
 
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 

นางสาวนันทพร  ผิวผ่อง นางสาววสายรุ้ง สีงาม
นางสาววสุนธรา จันทะเกษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
   
 นายรัชพล  ดอนเกิด นางสาวธัญชนก โพธิ์ทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ