องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นายจรูญเวตม์ เเสนสุข
 
  นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   
 
   
 
  นางสาววณิชยา ภัทรวรเมธ
   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   
  นางสาววณิชยา ภัทรวรเมธ
 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรักษาราชการแทน หน้าสำนักปลัด
 
     
นายณรงค์  ประสมศรี นางพวงเพ็ช  ศรีจุลโพธิ์ นายธรรมวิทย์ มูลทรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาววนิชา  เทียบพิมพ์ นายปิยพงษ์  โคตรชมภู นายพิทักษ์ แสงโกวัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ปฏิบัติการ


 นางสาวมิ่งขวัญ รังสรรค์สมบัติ
นางสาวจุฑารัตน์ ครยก  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  นางสาวชลันธร แถวพันธุ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

นายวิชายุทธนา  โยคะสิงห์ นางสาวปานตะวัน ผ่องแผ้ว
นางสาวทัศนีย์  บัวฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นายสุรชัย  เหลาทอง นายสมควร  คำพวง นายแชมเปี้ยน  อุบลบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
 
   
นางสวี  โพธิกำ นายวัฒนา  ไชยอยู่ นายนาวิน  พรมวงษา
คนงานทั่วไป พนักงานขับขยะ คนงานประจำรถขยะนายสาคร  คำภีร์
นายสุริยา  อุบลบาล

พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจำรถขยะ