องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
สภา อบต.


นายขวัญใจ ผิวผ่อง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอุทอน อวนสิน
นางนิตยา  ธรรมวงศา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางดวงใจ แก้วกงพาน
นายธีรพงษ์ เพียรสมภาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 
นางขันทอง ยะสุนทร
นางสำราญ อรรคะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายไพฑูรย์ สมเสียง
นายธีระภัทร์ คองพวก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9