องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายจรูญเวตม์ เเสนสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
080-4194245


-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง- -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  นายจรูญเวตม์ เเสนสุข
 
  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

080-4194245

   
 
  นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
 
  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )

 

061-0252539


 
นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ นางอุลัย  จิตติพิมพ์
รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
061-0252539  093-4497936

 
 นายฉัตรชัย  สายประศาสน์
นางสาวปลายฝัน  ศรีโลห้อ
  ผู้อำนวยการกองช่าง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 

091-0538934
097-3090646