องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายระพีพัฒน์ กตะศิลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
โทร.080-7568392


นายสถาพร มหาจันทร์ นายศรัญญู วันชูไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-6906946 โทร.099-0326087

นายธัชกร ศรีวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 088-2596519 
 
  นางนิตยา  ธรรมวงศา
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

081-3924654

   
 
  นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
 
  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ 
 

061-0252539

 
 
นางจุฑาธิป  กตะศิลา
นางอุลัย  จิตติพิมพ์
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
065-2389153  093-4497936

 
 นายฉัตรชัย  สายประศาสน์
นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
  ผู้อำนวยการกองช่าง  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 

091-0538934
061-0252539