องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายโสภณ สรรพศิลป์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-9655324
  อีเมล์ + admin@dandua.go.th
 

  ชื่อ +
นางนิตยา ธรรมวงศา
  ตำแหน่ง + นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4244-5114
  อีเมล์ + admin@dandua.go.th
 
 

  ชื่อ +

นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ

  ตำแหน่ง +  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ (นักบริหารงาน อบต. ๖ )
  โทรศัพท์ +  0-4244-5114
  อีเมล์ +  admin@dandua.go.th
 

  ชื่อ +
 
นางวิภาวรรณ  หูกทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
  โทรศัพท์ +  0-4244-5114
  อีเมล์ +  admin@dandua.go.th
 

   ชื่อ +   นางสาววรนิษฐา  บทมาตย์
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
   โทรศัพท์ + 0-4244-5114
   อีเมล์ +  admin@dandua.go.th
 
 
 
   ชื่อ +   นายฉัตรชัย  สายประศาสน์
   ตำแหน่ง +   ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  0-4244-5114
   อีเมล์ +  admin@dandua.go.th
 

    ชื่อ + นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
   ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ (นักบริหารงาน อบต. ๖ ) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
   โทรศัพท์ +  0-4244-5114
   อีเมล์ +  admin@dandua.go.th