องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น


ประชุมชี้แจงเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีบุคลากรในสังกัด ประกอบไปด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างจำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายระพีพัฒน์ กตะศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธาน ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติต่อไป

2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03
2023-11-22