วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาขุดลอกบ่อพักดินตะกอนและวางท่อน้ำล้น ของประปาหมู่บ้านน้อย ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอุทุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง