องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)


เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้ดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน  ประชาชน  นักเรียน  รับรู้และเข้าใจเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาคมอาเซียน นั้น