องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


เมื่่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ได้เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด์จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา  ๘๓  พรรษา ซึ่งได้ร่วมกับชุมชนในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา  เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ตลอดมา