องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  คณะผู้บริหารพร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  ได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป และเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา