องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา